Các vấn đề về lương

Cách tính bảng lương sĩ quan quân đội mới nhất năm 2022

1. Cái nhìn tổng quát về bảng lương sĩ quan quân đội

1.1. Khái niệm

Khái biệm bảng lương có lẽ đã rất đỗi quen thuộc với tất cả các người lao động hiện nay. Nó được chia ra làm nhiều khía cạnh theo các công việc, trong đó có bảng lương dành cho sĩ quan quân đội. Bảng lương cho sĩ quan quân đội là một bảng lương tính theo biên chế nhà nước như các nghề khác như giáo viên trường công, công an, bác sỹ bệnh viên công. Bản chất của nó là một bảng lương dành cho các công nhân viên, cán bộ, công chức nhà nước nên bảng lương chco sĩ quan quân đội cũng được tuân theo những quy định của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

Bảng lương sĩ quan quân đội mới nhất năm 2019 hiện nay được Bộ Quốc phòng quy định ở thông tư 79/2019/TT-BQP. Theo quy định, đó là số tiền thù lao mà Chính phủ Việt Nam, Bộ Quốc phòng Việt Nam phải chi trả cho các sĩ quan quân đội, hạ sĩ quan binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng đang hcj tập và làm việc trong quân đội. Cụ thể trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ đề cập tới mức lương mới nhất của các sĩ quan quân đội.

1.2. Căn cứ áp dụng

Dựa trên thông tư mới nhất 79/2019/TT-BQP được ban hành bởi Bộ Quốc Phòng vào mùng 1/7/2019, bảng lương của sĩ quan quân đội có sự thay đổi đáng kể. Cụ thể, nó sẽ hướng dẫn tính tiền lương của các đối tượng hưởng lương quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

1.3. Đối tượng được hưởng chế độ bảng lương mới

Đối tượng được thụ hưởng các chế độ bảng lương mới nhất đi kèm với mức tăng phụ cấp được quy định ở thông tư trên đó chính là các sĩ quan quân đội hiện đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Ngoài ra, thông tư trên cũng đề cập tới mức lương của các hạ sĩ quan binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng đang hcj tập và làm việc trong quân đội.

Cái nhìn tổng quát về bảng lương sĩ quan quân đội

 

2. Bảng so sánh hệ số lương gia tăng của các cấp bậc sĩ quan quân đội

2.1. Đối với đại tá

Đại tá là cấp bậc quân hàm sĩ quan cao cấp dưới cấp tướng trong lực lượng vũ trang quân đội quốc gia. Đây có thể nói là cấp bậc cao nhất trong hệ thống các chức vụ lực lượng quốc gia Việt Nam.

Đối với các sĩ quan quân đội mang cấp bậc là đại tá, hệ số lương theo quy định mới nhất là 8,00, quy ra tiền lương là 11,920.

Mức hệ số lương nâng lần 1 trước mùng 1/7/2019 là 8.40, có nghĩa là mức lương được quy ra là 12,516 (tính theo đơn vị 1000 đồng)

Sau khi nâng lần 2, tức sau mùng 1/7/2019, hệ số lương tăng lên là 8.60 có nghĩa là mức lương được quy ra tăng lên là 12,814 (tính theo đơn vị 1000 đồng)

2.2. Đối với thượng tá

Thượng tá là cấp bậc quân hàm sĩ quan cao cấp hơn trung tá và thấp hơn đại tá trong lực lượng vũ trang quân đội quốc gia Việt Nam.

Đối với các sĩ quan quân đội mang cấp bậc là thượng tá, hệ số lương theo quy định mới nhất là 7,30, quy ra tiền lương là 10,877.

Mức hệ số lương nâng lần 1 trước mùng 1/7/2019 là 7.70, có nghĩa là mức lương được quy ra là 11,478 (tính theo đơn vị 1000 đồng)

Sau khi nâng lần 2, tức sau mùng 1/7/2019, hệ số lương tăng lên là 8.10 có nghĩa là mức lương được quy ra tăng lên là 12,069 (tính theo đơn vị 1000 đồng)

2.3. Đối với trung tá

Trung tá là cấp bậc quân hàm sĩ quan cao cấp hơn thiếu tá và thấp hơn thượng tá trong lực lượng vũ trang quân đội quốc gia Việt Nam.

Đối với các sĩ quan quân đội mang cấp bậc là trung tá, hệ số lương theo quy định mới nhất là 6,60, quy ra tiền lương là 9,834.

Mức hệ số lương nâng lần 1 trước mùng 1/7/2019 là 7.00, có nghĩa là mức lương được quy ra là 10,43 (tính theo đơn vị 1000 đồng)

Sau khi nâng lần 2, tức sau mùng 1/7/2019, hệ số lương tăng lên là 7.40 có nghĩa là mức lương được quy ra tăng lên là 11,026 (tính theo đơn vị 1000 đồng)

2.4. Đối với thiếu tá

Thiếu tá là cấp bậc quân hàm sĩ quan cao cấp hơn đại úy và thấp hơn trung tá trong lực lượng vũ trang quân đội quốc gia Việt Nam.

Đối với các sĩ quan quân đội mang cấp bậc là thượng tá, hệ số lương theo quy định mới nhất là 6,00, quy ra tiền lương là 8,940.

Mức hệ số lương nâng lần 1 trước mùng 1/7/2019 là 6.40, có nghĩa là mức lương được quy ra là 9,536 (tính theo đơn vị 1000 đồng)

Sau khi nâng lần 2, tức sau mùng 1/7/2019, hệ số lương tăng lên là 6.80 có nghĩa là mức lương được quy ra tăng lên là 10,132 (tính theo đơn vị 1000 đồng)

2.5. Đối với đại úy

Đại úy là cấp bậc quân hàm sĩ quan cao cấp hơn thượng úy và thấp hơn thiếu tá trong lực lượng vũ trang quân đội quốc gia Việt Nam.

Đối với các sĩ quan quân đội mang cấp bậc là thượng tá, hệ số lương theo quy định mới nhất là 5,40, quy ra tiền lương là 8,046.

Mức hệ số lương nâng lần 1 trước mùng 1/7/2019 là 5.80, có nghĩa là mức lương được quy ra là 8,642 (tính theo đơn vị 1000 đồng)

Sau khi nâng lần 2, tức sau mùng 1/7/2019, hệ số lương tăng lên là 6.20 có nghĩa là mức lương được quy ra tăng lên là 9,238 (tính theo đơn vị 1000 đồng)

2.6. Đối với thượng úy

Thượng úy là cấp bậc quân hàm sĩ quan thấp hơn đại úy trong lực lượng vũ trang quân đội quốc gia Việt Nam. Đây có thể nói là cấp bậc thấp nhất trong hệ thống các chức vụ lực lượng quốc gia Việt Nam.

Đối với các sĩ quan quân đội mang cấp bậc là thượng tá, hệ số lương theo quy định mới nhất là 5.00 quy ra tiền lương là 7,450.

Mức hệ số lương nâng lần 1 trước mùng 1/7/2019 là 5.35, có nghĩa là mức lương được quy ra là 7,971 (tính theo đơn vị 1000 đồng)

Sau khi nâng lần 2, tức sau mùng 1/7/2019, hệ số lương tăng lên là 5.70 có nghĩa là mức lương được quy ra tăng lên là 8,493 (tính theo đơn vị 1000 đồng)

Bảng so sánh hệ số lương gia tăng của các cấp bậc sĩ quan quân đội

3. Hướng dẫn cách tính bảng lương mới nhất của sĩ quan quân đội

3.1. Công thức tính mức lương cho các sĩ quan quân đội

Để có thể tính được mức lương đúng nhất của các sĩ quan quân đội hiện nay, mời các bạn lưu tâm tới công thức tính mới nhất dưới đây:

Hệ số lương sí quan quân đội đã được quy định tại nghị định 204/2004 và nay được thay đổi theo thông tư mới nhất năm 2019 về sự gia tăng hệ số lương cho các sĩ quan quân đội.

Công thức tính lương cho các sĩ quan quân đội là: hệ số lương x 1.490.000 (trong đó 1.490.000 là mức lương cơ sở cho các sĩ quan quân đội)

Ví dụ hệ số lương của các bậc quân hàm đại tá là: hệ số 8,00 x 1.490.000 = 11,920 triệu đồng. So với mức lương trước ngày 1/7/2019 được quy định tại thông tư 2019 mới nhất là 11,120 triệu đồng, lương của đại tá tăng 800 ngàn đồng. Theo cách tính toán này mới nhất hiện nay, mức lương của các sĩ quan quân đội là đại tá được nâng lương lần 2 với hệ số 8,6 – hệ số cao nhất của các cấp bậc sĩ quan quân đội, với mức lương là 12,814 triệu đồng.

Như vậy, các cấp bậc quân hàm hạ sỹ khác có hệ số lương thấp nhất 3,2 tương ứng với mức lương 4,768 triệu đồng.

3.2. Mức phụ cấp được bổ sung kèm theo

Ngoài mức lương cơ bản được gia tăng về hệ số lương cho các sĩ quan quân đội tùy thuộc vào các cấp bậc hàm của sĩ quan quân đội trong quân đội Việt Nam thì họ cũng được hưởng các mức phụ cấp tốt hơn trước.

Cụ thể, phụ cấp quân hàm các sĩ quan quân đội là: 1.490.000 đồng/tháng x hệ số phụ cấp quân hàm hiện hưởng tương ứng.

Mức phụ cấp tính theo chế độ bảng lương cơ sở với các sĩ quan quân đội hiện nay được quy định chi tiết như sau:

Đối với người hưởng lương = 1.490.000 đồng/tháng   x  Hệ số phụ cấp

Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu = Mức phụ cấp quân hàm binh nhì (tính theo lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng) x Hệ số phụ cấp.

Dựa trên các căn cứ được thay đổi đó, mức phụ cấp hiện nay được tính theo tỷ lệ phần trăm cụ thể như sau:

Đối với người hưởng lương = Mức lương được ban hành từ ngày 01/7/2019 (đã nêu ở mục 3.1) + Phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ ngày 01/7/2019 + Phụ cấp thâm niên vượt khung từ ngày 01/7/2019) x Tỷ lệ % phụ cấp được

Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu = Mức phụ cấp quân hàm hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) tính theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng) x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng.

Lưu ý: Thông tư 79/2019/TT-BQP được ban hàng bởi Bộ Quốc phòng về mức lương cơ sở và mức phụ cấp dành cho các sĩ quan quân đội có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2019 và thay thế cho Thông tư 88/2018/TT-BQP được ban hành vào ngày 28/6/2018. Do đó, các sĩ quan quân đội cần lưu tâm đặc biệt tới điều này để có thể bảo đảm quyền lợi của bản thân mình về mức lương được hưởng.

Các bạn nếu chưa rõ về mức lương cơ bản cũng như mức phụ cấp dành cho các sĩ quan quân đội có thể tham khảo bài viết chi tiết được đăng tải trên trang web của chúng tôi để có thể tham khảo bảng lương chi tiết nhất cũng như cách tính lương cho các sĩ quan quân đội năm 2019 hiện nay nhé!

Hướng dẫn cách tính bảng lương mới nhất của sĩ quan quân đội

Trên đây toàn toàn bộ thông tin chi tiết về Cách tính bảng lương sĩ quan quân đội mới nhất năm 2019. Hy vọng những thông tin hữu ích phía trên mà chúng tôi đưa ra và đề cấp tới sẽ giúp bạn làm việc suôn sẻ hơn trong công việc cũng như bảo đảm được quyền lợi về chế độ lương thưởng phụ cấp của bản thân mình. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ! Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ chúng tôi!

Đăng ngày 14/10/2022, 64 lượt xem