Việc làm đang tuyển dụng tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN TEXHONG TÂN CẢNG

0 việc làm đã tìm thấy

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN TEXHONG TÂN CẢNG

Là công ty thành viên của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, liên doanh với Tập đoàn Dệt Texhong Lĩnh vực hoạt động: Logistics