Việc làm đang tuyển dụng tại TRUNG TÂM CƠ SỞ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN- CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ DLTNMT - BỘ TN&MT

0 việc làm đã tìm thấy

TRUNG TÂM CƠ SỞ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN- CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ DLTNMT - BỘ TN&MT

Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin là đơn vị Sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và đảm bảo an toan, bảo mật các hệ thống công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường; thực hiện các dịch vụ tư vấn, triển khai các dịch vụ tư vấn, triển khai các hệ thống, ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin quya định của pháp luật.