Hợp đồng nguyên tắc là gì? Cách phân biệt hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng kinh tế

Mục lục

Hợp đồng nguyên tắc là một khái niệm rất quen thuộc trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu về các kiến thức liên quan đến hợp đồng nguyên tắc.

Hợp đồng nguyên tắc là gì?

Trước tiên, hợp đồng là gì? Hợp đồng là một cam kết giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng thường gắn liền với dự án, trong đó một bên thỏa thuận với các bên khác thực hiện dự án hay một phần dự án cho mình. Và cũng giống như dự án, có dự án chính trị xã hội và dự án sản xuất kinh doanh, hợp đồng có thể là các thỏa ước dân sự về kinh tế (hợp đồng kinh tế) hay xã hội. Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng lời nói có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn.

Hợp đồng nguyên tắc là một loại Hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005 và Bộ luật Dân sự 2015, đó là một sự thoả thuận về một nội dung vụ việc được xác định nào đó của các bên bao gồm các quyền và nghĩa vụ cụ thể liên quan đến giao dịch. Hợp đồng nguyên tắc không phải là một loại hợp đồng phổ biến được liệt kê trong Bộ luật Dân sự nhưng nó là một loại Hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự. Trong các giao dịch thương mại, hợp đồng nguyên tắc là một loại hợp đồng thể hiện sự thỏa thuận giữa các bên về mua bán hàng hóa hay cung ứng bất kỳ dịch vụ nào đó, tuy nhiên việc ký kết hợp đồng nguyên tắc chỉ mang tính chất định hướng. Trong một số trường hợp thì người ta cũng ký kết hợp đồng nguyên tắc như là một hợp đồng hứa mua hứa bán, hợp đồng hứa thuê hoặc như một biên bản ghi nhớ.

Hợp đồng nguyên tắc được ký kết khi nào?

Hợp đồng nguyên tắc có nhiệm vụ giúp thay thế cho các loại hợp đồng chính thức khi mà các bên chưa thể (hoặc chưa muốn) xác định cụ thể khối lượng hàng hoá/ dịch vụ giao dịch giữa các bên. Các bên muốn hợp tác với nhau trong một khoản thời gian nhất định mà không bắt buộc phải ký kết mỗi hợp đồng khi có giao dịch phát sinh.

Ký kết hợp đồng nguyên tắc

Những nội dung trong Hợp đồng nguyên tắc

Hợp đồng nguyên tắc không được quy định chuẩn mực theo một mẫu nào mà có thể có nhiều mẫu hợp đồng. Tuy nhiên, trong hợp đồng nguyên tắc phải đảm bảo những nội dung cơ bản sau đây:

 • Các định nghĩa liên quan
 • Thông tin về các bên
 • Các nguyên tắc chung
 • Đối tượng hợp đồng
 • Giá trị hợp đồng (nếu đã xác định được)
 • Phương thức thanh toán
 • Quyền và nghĩa vụ các bên, bồi thương thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp.

Tóm lại, nội dung của hợp đồng nguyên tắc sẽ được xác lập tuỳ vào sự thoả thuận của các bên và nội dung giao dịch cụ thể trong từng giao dịch, nhưng thông thường thì một hợp đồng nguyên tắc cũng bao gồm tất cả các điều khoản như một hợp đồng chính thức nhưng trong đó có một nội dung liên quan đến hàng hoá/ dịch vụ cụ thể thì được dẫn chiếu tới một văn bản khác, có thể là đơn đặt hàng hoặc phụ lục hợp đồng. Vì vậy, có thể hiểu đơn giản là hợp đồng nguyên tắc là một hợp đồng khung để các bên thực hiện các giao dịch phát sinh sau đó.

Phân biệt Hợp đồng nguyên tắc và Hợp đồng kinh tế

Hợp đồng nguyên tắc về cơ bản có những đặc điểm giống hợp đồng kinh tế, tuy nhiên có thể thấy hai loại hợp đồng này giống và khác nhau như sau:

 • Giống nhau:

Về giá trị pháp lý: Đều có giá trị pháp lý trong các giao dịch thương mại, doanh nghiệp, dân sự,…

Về nội dung: Sự thỏa thuận của các bên về quyền và nghĩa vụ, nội dung công việc,… trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng, tuân theo quy định của pháp luật.

Về hình thức: Bằng văn bản, có chữ ký, đóng dấu xác nhận của các bên

 • Khác nhau:

Về mục đích: Đối với hợp đồng nguyên tắc: Chỉ quy định những vấn đề chung nên thường được xem như là một hợp đồng khung hay một biên bản ghi nhớ giữa các bên, đối với hợp đồng kinh tế: Quy định các vấn đề cụ thể hơn, chi tiết, các bên có nghĩa vụ phải thực hiện.

Về tên gọi: Đối với hợp đồng nguyên tắc: Thoả thuận nguyên tắc; Hợp đồng nguyên tắc bán hàng; Hợp đồng nguyên tắc đại lý …., đối với hợp đồng kinh tế: Hợp đồng mua bán nhà, Hợp đồng mua bán hàng hóa, Hợp đồng vay vốn, Hợp đồng uỷ quyền,…

Về thỏa thuận trong hợp đồng: Đối với hợp đồng nguyên tắc: Việc ký kết hợp đồng nguyên tắc có tính chất định hướng, các vấn đề chi tiết khác sẽ được các bên thỏa thuận sau. Vì vậy, trên cơ sở hợp đồng nguyên tắc, các bên có thể tiến tới ký kết HĐ kinh tế chính thức hay chỉ cần bổ sung thêm các phụ lục hợp đồng của hợp đồng nguyên tắc, đối với hợp đồng kinh tế: Ký kết Hợp đồng kinh tế có tính chất bắt buộc thực hiện, tính ràng buộc và quyền lợi của các bên cũng rõ ràng hơn.

Về khả năng giải quyết tranh chấp: Đối với hợp đồng nguyên tắc: Hợp đồng nguyên tắc chỉ quy định các vấn đề chung nên khi xảy ra tranh chấp, rất khó để giải quyết nhất là khi các bên vi không thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của mình, đối với hợp đồng kinh tế: Hợp đồng kinh tế quy định rõ ràng hơn nên khi xảy ra tranh chấp sẽ dễ giải quyết hơn.

Về thời gian ký kết: Đối với hợp đồng nguyên tắc: Thường cố định là đầu mỗi năm, qua các năm nếu có sự thay đổi thì các bên chỉ cần ký phụ lục. Hợp đồng nguyên tắc có giá trị theo thời gian nên không phụ thuộc số lượng các thương vụ/đơn hàng phát sinh trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, đối với hợp đồng kinh tế: Khi phát sinh nhu cầu mua bán giữa các bên; thời gian hợp đồng kinh tế theo đó cũng ngắn hơn; hợp đồng kinh tế sẽ chấm dứt theo từng thương vụ/đơn hàng sau khi các bên hoàn thành trách nhiệm và/hoặc ký biên bản thanh lý hợp đồng.

Về đối tượng áp dụng: Đối với hợp đồng nguyên tắc: Các công ty có vị trí địa lý xa nhau trong cùng một vùng miền/tổ quốc; các công ty có quan hệ giao dịch mua bán thường xuyên liên tục, đối với hợp đồng kinh tế: Các công ty ít giao dịch với nhau; Các giao dịch có giá trị lớn; Các giao dịch đặc thù cần yêu cầu chi tiết về trách nhiệm của các bên.

Một số thắc mắc khi sử dụng Hợp đồng nguyên tắc

 • Hợp đồng nguyên tắc có giá trị như thế nào nếu có tranh chấp trong giai đoạn đàm phán hợp đồng chính?

Việc ký kết hợp đồng nguyên tắc có tính chất định hướng, các vấn đề chi tiết khác sẽ được các bên thỏa thuận sau. Vì vậy, trên cơ sở hợp đồng nguyên tắc, các bên có thể tiến tới ký kết hợp đồng kinh tế chính thức hay chỉ cần bổ sung thêm các phụ lục hợp đồng của hợp đồng nguyên tắc. Việc ký kết hợp đồng nguyên tắc thay thế cho các loại hợp đồng chính thức khi mà các bên chưa thể (hoặc chưa muốn) xác định cụ thể khối lượng hàng hoá/ dịch vụ giao dịch giữa các bên; hoặc có thể các bên muốn hợp tác với nhau trong một khoản thời gian nhất định mà không bắt buộc phải ký kết mỗi hợp đồng khi có giao dịch phát sinh.

Giá trị trong hợp đồng nguyên tắc là gì

Như vậy, trong giai đoạn đàm phán hợp đồng chính nếu có xảy ra tranh chấp, có thể dựa trên những thỏa thuận đã thống nhất trong hợp đồng nguyên tắc để giải quyết những vấn đề chưa thống nhất được trong hợp đồng chính. Hợp đồng nguyên tắc chỉ quy định các vấn đề chung nên khi xảy ra tranh chấp, rất khó để giải quyết nhất là khi các bên vi không thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của mình.

 • Hợp đồng nguyên tắc có được giao kết qua email không?

Hợp đồng nguyên tắc không phải là một loại hợp đồng phổ biến được liệt kê trong Bộ luật dân sự nhưng nó là một loại hợp đồng theo quy định của Bộ luật dân sự. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản. Thông điệp dữ liệu là thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử. Như vậy, thư điện tử (email) chính là một hình thức thông điệp dữ liệu nên hợp đồng nguyên tắc giao kết qua email phù hợp với quy định của Luật Giao dịch điện tử hoàn toàn có giá trị pháp lý như những hợp đồng kí kết trực tiếp.

 • Hợp đồng nguyên tắc theo mẫu có phải là tối ưu?

Trên thực tế, để tiến tới ký kết hợp đồng nguyên tắc, thường một bên sẽ cung cấp hợp đồng đã soạn thảo sẵn để bên kia xem xét. Thông thường, hợp đồng do bên nào cung cấp nội dung sẽ có lợi hơn cho bên đó. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần lưu ý một số trường hợp luật định bên cung cấp hợp đồng theo mẫu phải chịu thiệt thòi. Cụ thể, trường hợp hợp đồng theo mẫu có điều khoản không rõ ràng thì bên đưa ra hợp đồng theo mẫu phải chịu bất lợi khi giải thích điều khoản đó; hoặc trường hợp hợp đồng theo mẫu có điều khoản miễn trách nhiệm của bên đưa ra hợp đồng theo mẫu, tăng trách nhiệm hoặc loại bỏ quyền lợi chính đáng của bên kia thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Do đó, khi đưa ra một hợp đồng mẫu, doanh nghiệp cần chú ý cân bằng quyền lợi của các bên để tránh phải chịu những rủi ro không đáng có. Trường hợp là bên được cung cấp hợp đồng, doanh nghiệp cần kiểm tra, rà soát kỹ những điều bất lợi/không mang tính khả thi để tránh rủi ro.

Việc ký kết hợp đồng nguyên tắc có những đặc thù riêng vì thế các bên tham gia cần cân nhắc và phân tích để đàm phán, xác lập một hợp đồng nguyên tắc rõ ràng, chặt chẽ nhất. Đồng thời cũng làm rõ ranh giới giữa hợp đồng nguyên tắc với hợp đồng chính thức và với các loại hợp đồng khác để trong những trường hợp cụ thể thì sẽ ký kết các loại hợp đồng phù hợp nhất. Và một lưu ý cuối cùng là hợp đồng nguyên tắc cũng phải thoả thuận đầy đủ các điều khoản cơ bản và chi tiết của một hợp đồng để có cơ chế thực hiện và giải quyết về sau.

Đăng ngày 04/10/2019, 274 lượt xem