Câu trả lời hoàn hảo nhất về thị trường tài chính là gì?

Mục lục

1. Bạn đã biết thị trường tài chính là gì?

Thị trường tài chính là một thể chế tài chính mà tại đó người ta thực hiện các trao đổi tài chính theo nhu cầu của mình. Thị trường tài chính cũng là một phần trong một hệ thống tài chính nó đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế bằng cách kích thích tăng trưởng kinh tế, tác động đến kết quả hoạt động kinh tế của các tác nhân, ảnh hưởng đến phúc lợi kinh tế. Điều này đạt được nhờ cơ sở hạ tầng tài chính, trong đó các đơn vị có quỹ phân bổ các khoản tiền đó cho những người có cách đầu tư hiệu quả hơn.

Hệ thống tài chính giúp chuyển tiền hiệu quả hơn. Do một bên của giao dịch có thể sở hữu thông tin vượt trội hơn bên kia nên có thể dẫn đến vấn đề bất cân xứng thông tin và phân bổ nguồn tài chính không hiệu quả. Bằng cách khắc phục vấn đề bất cân xứng thông tin, hệ thống tài chính tạo điều kiện cân bằng giữa những người có vốn để đầu tư và những người cần vốn.

Theo cách tiếp cận cấu trúc, hệ thống tài chính của một nền kinh tế bao gồm ba thành phần chính:

- Thị trường tài chính.

- Các trung gian tài chính (tổ chức).

- Các cơ quan quản lý tài chính.

Mỗi thành phần đóng một vai trò cụ thể trong nền kinh tế. Theo cách tiếp cận chức năng, thị trường tài chính tạo điều kiện thuận lợi cho dòng tiền để tài trợ cho các khoản đầu tư của các tập đoàn, chính phủ và cá nhân. Các tổ chức tài chính là những người đóng vai trò quan trọng trong thị trường tài chính khi họ thực hiện chức năng trung gian và do đó quyết định dòng tiền. Các cơ quan quản lý tài chính thực hiện vai trò giám sát và điều tiết các chủ thể tham gia vào hệ thống tài chính.

Các nghiên cứu về thị trường tài chính, dựa trên lý thuyết thị trường vốn, tập trung vào hệ thống tài chính, cấu trúc của lãi suất và định giá các tài sản tài chính. Tài sản là bất kỳ nguồn lực nào được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích trong tương lai và do đó có giá trị kinh tế. Tài sản được chia thành hai loại: tài sản hữu hình có thuộc tính vật chất và tài sản vô hình.  Một tài sản vô hình đại diện cho một yêu cầu pháp lý đối với một số lợi ích kinh tế trong tương lai.  Giá trị của một tài sản vô hình không liên quan đến hình thức, vật chất hay cách khác, trong đó các yêu cầu được ghi nhận.

Tài sản tài chính, thường được gọi là công cụ tài chính, là tài sản vô hình, được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích trong tương lai dưới hình thức đòi tiền mặt trong tương lai.  Một số công cụ tài chính được gọi là chứng khoán và thường bao gồm cổ phiếu và trái phiếu.

Bất kỳ giao dịch nào liên quan đến công cụ tài chính bao gồm ít nhất hai bên:

- Bên đã đồng ý thanh toán tiền mặt trong tương lai và được gọi là bên phát hành;

- Bên sở hữu công cụ tài chính và do đó có quyền nhận các khoản thanh toán do tổ chức phát hành thực hiện, được gọi là nhà đầu tư.

Tài sản tài chính cung cấp các chức năng kinh tế chủ yếu nó cho phép chuyển tiền từ những thực thể đó, những người có quỹ thặng dư để đầu tư cho những người cần tiền để đầu tư vào tài sản hữu hình; phân phối lại rủi ro không thể tránh khỏi liên quan đến việc tạo ra tiền mặt giữa các đơn vị kinh tế thâm hụt và thặng dư.

Các khoản nợ do những người nắm giữ tài sản cuối cùng nắm giữ thường khác với các khoản nợ do những thực thể yêu cầu những khoản tiền đó ban hành.  Vai trò của chúng được thực hiện bởi các đơn vị cụ thể hoạt động trong hệ thống tài chính, được gọi là các trung gian tài chính.  Những thứ sau này chuyển đổi các khoản nợ cuối cùng thành các tài sản tài chính khác nhau được công chúng ưa thích.

2. Thị trường tài chính và các chức năng kinh tế của chúng

Thị trường tài chính là thị trường nơi các công cụ tài chính được trao đổi hoặc mua bán.  Thị trường tài chính cung cấp ba chức năng kinh tế chính sau: Định giá; Tính thanh khoản; Giảm chi phí giao dịch

- Định giá: Chức năng định giá giúp phát hiện giá có nghĩa là các giao dịch giữa người mua và người bán các công cụ tài chính trên thị trường tài chính xác định giá của tài sản được giao dịch. Đồng thời, lợi nhuận cần thiết từ việc đầu tư các quỹ được xác định bởi những người tham gia vào thị trường tài chính. Động lực cho những người tìm kiếm quỹ (đơn vị thâm hụt) phụ thuộc vào lợi tức cần thiết mà các nhà đầu tư yêu cầu. Chính những chức năng này của thị trường tài chính báo hiệu cách nguồn vốn có sẵn từ những người muốn cho vay hoặc đầu tư sẽ được phân bổ cho những người cần vốn và huy động vốn bằng cách phát hành các công cụ tài chính.

- Chức năng thanh khoản tạo cơ hội cho các nhà đầu tư bán một công cụ tài chính, vì nó được coi là thước đo khả năng bán một tài sản theo giá trị thị trường hợp lý của nó bất kỳ lúc nào. Nếu không có tính thanh khoản, nhà đầu tư sẽ buộc phải nắm giữ một công cụ tài chính cho đến khi có điều kiện để bán nó hoặc tổ chức phát hành có nghĩa vụ thanh toán nó theo hợp đồng. Công cụ nợ được thanh lý khi nó đáo hạn, và công cụ vốn chủ sở hữu cho đến khi công ty thanh lý một cách tự nguyện hoặc không tự nguyện. Tất cả các thị trường tài chính đều cung cấp một số hình thức thanh khoản. Tuy nhiên, các thị trường tài chính khác nhau được đặc trưng bởi mức độ thanh khoản.

- Chức năng giảm chi phí giao dịch được thực hiện, khi những người tham gia thị trường tài chính phải trả phí hoặc chịu chi phí giao dịch một công cụ tài chính. Trong các nền kinh tế thị trường, cơ sở lý luận kinh tế cho sự tồn tại của các thể chế và công cụ liên quan đến chi phí giao dịch, do đó các thể chế và công cụ còn tồn tại là những thể chế và công cụ có chi phí giao dịch thấp nhất.

3. Những quy định thị trường tài chính bạn nên biết

Nhìn chung, quy chế thị trường tài chính nhằm đảm bảo đối xử công bằng giữa các bên tham gia. Nhiều quy định đã được ban hành để đối phó với các hành vi gian lận. Một trong những mục tiêu chính của quy định là đảm bảo doanh nghiệp công bố thông tin chính xác để ra quyết định đầu tư. Khi thông tin chỉ được công bố cho một nhóm nhà đầu tư hạn chế, những người này có lợi thế lớn hơn các nhóm nhà đầu tư khác. Do đó, khuôn khổ quy định phải cung cấp cho các công ty quyền tiếp cận công bố thông tin một cách bình đẳng.  Các quy định gần đây đã được thông qua  để đối phó với các vụ phá sản lớn, quản trị công ty được sửa đổi lớn, nhằm tăng cường vai trò của kiểm toán viên trong việc giám sát các thủ tục kế toán.  

Chức năng chính của hệ thống là chuyển nguồn vốn giữa hai nhóm người dùng cuối của hệ thống: từ người cho vay (đơn vị thặng dư) đến người đi vay (đơn vị thâm hụt). Bên cạnh đó, hệ thống tài chính cung cấp các phương tiện thanh toán, nhiều loại dịch vụ như bảo hiểm, lương hưu và ngoại hối, cùng với các phương tiện cho phép mọi người điều chỉnh danh mục tài sản hiện có của họ.

Ngoài việc vay và cho vay trực tiếp giữa người tiêu dùng cuối cùng, việc vay và cho vay thông qua các trung gian và thị trường có tổ chức có những lợi thế quan trọng.  Chúng bao gồm chuyển đổi kỳ hạn của các khoản tiết kiệm ngắn hạn thành các khoản vay dài hạn, giảm rủi ro và kiểm soát chi phí giao dịch.

Lĩnh vực thị trường tài chính và nền tảng lý thuyết của nó dựa trên việc nghiên cứu hệ thống tài chính, cấu trúc lãi suất và định giá các tài sản rủi ro. Các bên tham gia thị trường chính là các hộ gia đình, chính phủ, tập đoàn phi tài chính, tổ chức lưu ký, công ty bảo hiểm, công ty quản lý tài sản, ngân hàng đầu tư, tổ chức phi lợi nhuận và nhà đầu tư nước ngoài.

Thị trường tài chính được phân loại thành thị trường nội bộ so với thị trường bên ngoài, thị trường vốn so với thị trường tiền tệ, tiền mặt so với thị trường phái sinh, thị trường sơ cấp so với thị trường thứ cấp, phát hành riêng lẻ so với thị trường công khai, trao đổi mua bán so với thị trường mua bán tại quầy.

Thị trường tài chính và các tổ chức trung gian là đối tượng của các cơ quan quản lý tài chính. Những thay đổi gần đây trong hệ thống quản lý đang diễn ra để giải quyết các vấn đề trên thị trường tín dụng và cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra năm 2008.

4. Lãi suất - yếu tố quan trọng trong thị trường tài chính

Đối với việc ra quyết định tài chính và đầu tư trong một môi trường tài chính năng động của các bên tham gia thị trường, điều quan trọng là phải hiểu lãi suất là một trong những khía cạnh quan trọng của môi trường tài chính. Một số lý thuyết kinh tế giải thích các yếu tố quyết định mức lãi suất. 

Lãi suất là tỷ lệ hoàn vốn mà người đi vay trả cho người cho vay, hoặc giá mà người đi vay trả cho một dịch vụ, quyền sử dụng vốn trong một thời hạn nhất định. Do đó, nó là một dạng lợi tức trên các công cụ tài chính. Lãi suất thay đổi tùy theo quyết định vay hoặc cho vay.  Có lãi suất mà ngân hàng đang cho vay (lãi suất ưu đãi) và lãi suất họ đang trả cho các khoản tiền gửi (lãi suất dự thầu).

 Sự khác biệt giữa chúng được gọi là chênh lệch. Sự chênh lệch như vậy cũng tồn tại giữa tỷ giá bán và tỷ giá mua trên thị trường tiền tệ và vốn trong nước và quốc tế. Chênh lệch giữa tỷ lệ chào hàng và giá thầu cung cấp một khoản trang trải cho chi phí hành chính của các trung gian tài chính và bao gồm cả lợi nhuận của họ. Mức độ chênh lệch bị ảnh hưởng bởi mức độ cạnh tranh giữa các tổ chức tài chính. Trên thị trường tiền tệ quốc tế ngắn hạn, mức chênh lệch sẽ thấp hơn nếu có sự cạnh tranh đáng kể. Ngược lại, chênh lệch giữa lãi suất đi vay và cho vay của các ngân hàng đối với khách hàng cá nhân nói chung lớn hơn do mức độ rủi ro vỡ nợ lớn hơn đáng kể. Do đó, lãi suất cho vay (lãi suất cho vay hoặc lãi suất bán ra) luôn bao gồm phần bù rủi ro.

Phần bù rủi ro là phần bổ sung vào lãi suất mà người cho vay yêu cầu để tính đến rủi ro mà người đi vay có thể không trả được nợ hoàn toàn hoặc có thể không hoàn trả đúng hạn (rủi ro vỡ nợ).

Để giải thích các yếu tố quyết định của lãi suất nói chung, lý thuyết kinh tế cho rằng có một số loại lãi suất cụ thể, là đại diện cho tất cả các loại lãi suất trong nền kinh tế.  Mức lãi suất như vậy thường phụ thuộc vào chủ đề được xem xét và có thể được biểu thị bằng ví dụ:  lãi suất đối với nợ ngắn hạn hoặc dài hạn của chính phủ, hoặc lãi suất cơ bản của các ngân hàng thương mại, hoặc lãi suất thị trường tiền tệ ngắn hạn (EURIBOR). Trong trường hợp này, người ta giả định rằng cơ cấu lãi suất là ổn định và tất cả các mức lãi suất trong nền kinh tế có khả năng biến động theo cùng một hướng.

Cơ cấu lãi suất là mối quan hệ giữa các mức lãi suất khác nhau trong nền kinh tế đối với các công cụ tài chính có độ dài (kỳ hạn) khác nhau hoặc mức độ rủi ro khác nhau. Lãi suất do các tổ chức tài chính báo giá là lãi suất danh nghĩa và được sử dụng để tính toán các khoản thanh toán lãi suất cho người đi vay và người cho vay. Tuy nhiên, các khoản hoàn trả cho khoản vay vẫn giữ nguyên về điều kiện tiền và chiếm tỷ trọng ngày càng nhỏ trong thu nhập của người đi vay. Chi phí thực của các khoản thanh toán lãi suất giảm dần theo thời gian. 

Do đó, có một lãi suất thực, tức là tỷ lệ lãi suất được điều chỉnh để tính đến tỷ lệ lạm phát.  Vì tỷ lệ hoàn vốn thực tế của người cho vay cũng có thể giảm theo thời gian, người cho vay xác định lãi suất để tính đến tỷ lệ lạm phát dự kiến ​​trong thời gian cho vay.  Khi không chắc chắn về tỷ suất sinh lợi thực tế mà người cho vay nhận được, họ sẽ có xu hướng cho vay với lãi suất cố định trong ngắn hạn.

Trong một nền kinh tế, có nguồn cung có thể cho vay (tức là tín dụng) trên thị trường vốn của các hộ gia đình, doanh nghiệp và chính phủ.  Mức lãi suất càng cao thì các chủ thể đó càng sẵn sàng cung cấp vốn vay;  mức độ quan tâm càng thấp, họ càng ít sẵn sàng cung cấp.  Cũng chính những thực thể này đòi hỏi nguồn vốn có thể cho vay, đòi hỏi nhiều hơn khi mức lãi suất thấp và ít hơn khi lãi suất cao hơn. 

Nhìn chung, lãi suất là một yếu tố quan trọng trong thị trường tài chính. Hy vọng rằng những chia sẻ trên giúp bạn nắm rõ thị trường tài chính là gì cùng những thông tin hữu ích khác cho mình.

Đăng ngày 20/11/2020, 40 lượt xem