Các vấn đề về lương

Cách tính lương hưu khối doanh nghiệp chuẩn nhất cho người lao động

1. Điều kiện để người lao động được hưởng lương hưu là gì?

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, những người lao động đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm sẽ được hưởng lương hưu và thuộc một trong những trường hợp dưới đây:

- Người lao động giới tính nam đủ 60 tuổi và giới tính nữ đủ 55 tuổi.

- Người lao động đó bị tai nạn liên quan đến rủi ro trong nghề nghiệp nên dẫn đến bị nhiễm HIV/ AIDS.

Những điều kiện để người lao động hưởng lương hưu
Những điều kiện để người lao động hưởng lương hưu

- Người lao động đủ giới tính nam đủ 55 tuổi đến 60 tuổi và giới tính nữ đủ 50 tuổi đến 55 tuổi; bên cạnh đó cần có đủ 15 năm làm việc trong các môi trường có tính chất độc hại hoặc nặng nhọc, nguy hiểm hay những môi trường đặc biệt nặng nhọc độc hại và nguy hiểm ; hoặc ở những nơi có hệ số phụ cấp từ 0,7 trở lên.

- Người lao động từ đủ 50 tuổi cho đến 55 tuổi, đã đóng bảo hiểm xã hội 20 năm trở lên và trong 20 năm đó, có 15 năm làm việc liên quan đến khai thác than nguy hiểm, độc hại bên trong hầm, lò theo quy định.

2. Cách tính lương hưu khối doanh nghiệp chi tiết nhất

Hiện nay, công thức chung tính lương hưu dành cho người lao động trong các khối doanh nghiệp được áp dụng như sau:

Lương hưu mỗi tháng = Tỷ lệ hưởng x Mức bình quân tiền lương hoặc thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội

Các cách tính lương hưu cụ thể các bạn cùng theo dõi phần dưới đây nhé!

2.1. Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của người lao động

Dựa theo Luật BHXH năm 2014 tỷ lệ lương hưu hàng tháng sẽ được xác định theo 2 đối tượng là lao động nam và lao động nữ.

2.1.1. Tỷ lệ hưởng lương với người lao động nam

Đối với lao động nam, nếu nghỉ hưu bắt đầu từ năm 2021 khi đóng bảo hiểm đủ 19 năm BHXH là được hưởng 45% mức lương hưu. Còn người lao động nam nghỉ từ năm 2022 trở đi cần đóng BHXH đủ 20 năm trở lên và hưởng 45% mức lương hưu. Cứ mỗi năm, người lao động đó sẽ được tăng thêm 2% lương hưu. Tuy vậy, người lao động sẽ không được hưởng quá 75%.

Người lao động nam có tỷ lệ hưởng lương riêng
Người lao động nam có tỷ lệ hưởng lương riêng

Ví dụ: Ông Nguyễn Ngọc Mạnh đã đóng BHXH được 27 năm. Đến năm 2021, ông Mạnh nghỉ hưu. Tỷ lệ lương hưu ông mạnh sẽ được nhận như sau:

- 19 năm đóng BHXH: Được hưởng 45% mức lương

- 08 năm đóng BHXH còn lại: Được hưởng 08 x 2% = 16%

Tổng tỷ lệ lương hưu của ông Mạnh sẽ là  = 45% + 16% = 61%

2.1.2. Tỷ lệ hưởng lương hưu với người lao động nữ

Đối với người lao động nữ, khi đóng đủ BHXH đủ 15 năm trở lên thì sẽ được hưởng 45% lương hưu. Tương tự với người lao động nam, mức lương của người lao động từ tăng thêm 2% mỗi một năm và mức hưởng tối đa là 75%.

Ví dụ: Bà Lê Lan Đóng BHXH đã được 25 năm, đến năm 2021 bà Lan nghỉ hưu. Khi đó, tỷ lệ lương hưu của bà Lan được tính như sau:

- 15 năm đóng BHXH: Được hưởng 45% mức lương

- 10 năm đóng BHXH còn lại: Được hưởng 2% mỗi năm 10 x 2% = 20%

Tổng tỷ lệ lương hưu của bà Lan sẽ là = 45% + 20% = 65%

Khi người lao động được hưởng tỷ lệ lương hưu lớn hơn 75% thì người đó sẽ được hưởng trợ cấp 1 lần khi họ về hưu.

Người lao động nữ có cách tính lương khác với nam
Người lao động nữ có cách tính lương khác với nam

2.2. Mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH của lao động

Tùy theo nhóm tham gia bảo hiểm xã hội mà sẽ có cách thức tính lương hưu khác nhau.

2.2.1. Đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc

Người lao động tham gia BHXH bắt buộc sẽ được tính theo 3 trường hợp khác nhau, cụ thể:

- Trường hợp 1: Người lao động đó đã tham gia BHXH toàn thời gian do Nhà nước quy định về chế độ tiền lương. Tiền lương tháng đóng BHXH sẽ theo ngạch, cấp bậc, quân hàm, các khoản phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên nghề… và tiền lương này sẽ được tính theo mức lương cơ sở tại thời gian tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

+ Với những người lao động được tham gia BHXH trước ngày 01/01/1995 thì: Mức tiền lương bình quân = Tổng số tiền lương tháng tham gia BHXH đủ 5 năm (đủ 60 tháng) cuối trước khi người đó nghỉ việc / 60 tháng.

Người lao động đóng BHXH bắt buộc sẽ có cách tính lương hưu theo năm
Người lao động đóng BHXH bắt buộc sẽ có cách tính lương hưu theo năm

+ Với những người lao động được tham gia BHXH từ ngày 01/01/1995 cho đến 31/12/2000 thì: Mức tiền lương bình quân = Tổng số tiền lương tháng tham gia BHXH đủ 6 năm (đủ 72 tháng) cuối trước khi người đó nghỉ việc / 72 tháng.

+ Với những người lao động được tham gia BHXH từ ngày 01/01/2001 cho đến 31/12/2006 thì: Mức tiền lương bình quân = Tổng số tiền lương tháng tham gia BHXH đủ 8 năm (đủ 96 tháng) cuối trước khi người đó nghỉ việc / 96 tháng.

+ Với những người lao động được tham gia BHXH từ ngày 01/01/2007 cho đến 31/12/2015 thì: Mức tiền lương bình quân = Tổng số tiền lương tháng tham gia BHXH đủ 10 năm (đủ 120 tháng) cuối trước khi người đó nghỉ việc / 120 tháng.

+ Với những người lao động được tham gia BHXH từ ngày 01/01/2016 cho đến 31/12/2019 thì: Mức tiền lương bình quân = Tổng số tiền lương tháng tham gia BHXH đủ 15 năm (đủ 150 tháng) cuối trước khi người đó nghỉ việc / 150 tháng.

Thời gian đóng BHXH ảnh hưởng đến mức lương bình quân
Thời gian đóng BHXH ảnh hưởng đến mức lương bình quân

+ Với những người lao động được tham gia BHXH từ ngày 01/01/2020 cho đến 31/12/2024 thì: Mức tiền lương bình quân = Tổng số tiền lương tháng tham gia BHXH đủ 20 năm (đủ 240 tháng) cuối trước khi người đó nghỉ việc / 240 tháng.

+ Với những người lao động tham gia BHXH từ 01/01/2025 trở đi thì: Mức tiền lương bình quân = Tổng số tiền lương tháng của toàn bộ thời gian đóng BHXH / Tổng số tháng đóng BHXH.

- Trường hợp 2: Người lao động đã tham gia BHXH toàn thời gian theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động đã quy định. Khi đó, người lao động được áp dụng mức tiền lương bình quân như sau:

Mức bình quân tiền lương = Tổng số tiền lương tháng đã đóng BHXH của các tháng đóng BHXH / Tổng số tháng đã đóng BHXH

Trong đó, số tiền lương tháng đã đóng BHXH sẽ điều chỉnh theo hệ số trượt giá được ban hành trước đó tại thời điểm hưởng lương:

Tiền lương tháng đóng BHXH điều chỉnh theo từng năm = Tổng số tiền lương tháng đã đóng BHXH từng năm x Hệ số trượt giá theo từng năm

Người lao động cần nắm được quy định về tiền lương
Người lao động cần nắm được quy định về tiền lương

- Trường hợp 3: Người lao động đã đóng BHXH theo các chế độ mà Nhà nước quy định về chế độ tiền lương, đồng thời có thời gian đóng BHXH theo các chế độ tiền lương mà người sử dụng lao động quy định:

Mức bình quân tiền lương = (Tổng số tiền lương tháng đã đóng BHXH theo Nhà nước quy định về tiền lương + Tổng số tiền lương tháng đã đóng BHXH theo tiền lương do doanh nghiệp quy định trước đó) / Tổng số tháng đóng BHXH của người lao động

Trong đó, tổng số tiền lương tháng đã đóng BHXH do Nhà nước quy định về tiền lương = Tổng số tháng đóng BHXH do Nhà nước quy định theo tiền lương x Mức trung bình tiền lương tháng đã đóng BHXH trong trường hợp 2.

BHXH giúp người lao động yên tâm khi về già
BHXH giúp người lao động yên tâm khi về già

Nếu người lao động có trên 2 giai đoạn đóng BHXH trở lên theo tiền lương mà Nhà nước quy định thì tổng số tiền lương tháng đã đóng BHXH bằng với tiền lương mà Nhà nước quy định tính theo công thức trên.

2.2.2. Người lao động tham gia BHXH tự nguyện

Khi đó, mức lương bình quân của người tham gia BHXH tự nguyện được tính như sau:

Mức lương bình quân thu nhập tháng đóng BHXH = Tổng số các mức thu nhập tháng đóng BHXH / Tổng số tháng đã đóng BHXH

Và thu nhập trên tháng đóng BHXH là thu nhập được điều chỉnh theo hệ số trượt giá được ban hành tại thời gian nhận lương hưu.

Cách tính lương bình quân cho người tham gia BHXH tự nguyện
Cách tính lương bình quân cho người tham gia BHXH tự nguyện

2.2.3. Người lao động thuộc vào cả 2 trường hợp kể trên

Đối với người lao động vừa tham gia BHXH bắt buộc vừa tham gia BHXH tự nguyện, mức lương bình quân và thu nhập tháng đóng BHXH được tính như sau:

Mức lương bình quân và thu nhập = [Tổng các mức thu nhập tháng đã đóng BHXH tự nguyện + (Mức bình quân tiền lương tháng đã đóng BHXH bắt buộc x Tổng số tháng đóng BHXH bắt buộc)] / (Tổng số tháng đóng BHXH tự nguyện + Tổng số tháng đã đóng BHXH bắt buộc)

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã biết cách tính lương hưu khối doanh nghiệp. Thông qua các công thức kể trên, bạn có thể tính lương hưu cho người thân hoặc bạn bè của mình hay cho chính bản thân mình dễ dàng. Qua năm nay, nhiều kế hoạch về nghỉ hưu cũng có thể sẽ thay đổi, nên người lao động cần chú ý nắm vững các quy định để có chế độ nghỉ hưu tốt nhất. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình nhé!

Đăng ngày 14/10/2022, 33 lượt xem